- http://www.turunraitiotie.info:80/suunnitteluvaiheet.html
Havainnekuva modernista raitiovaunusta Yleissuunnitelman eteneminen

Yleissuunnitelman vaiheet


1. Yleissuunnitelman tavoitteet


Turun kaupunginhallituksen 29.4.2013 hyväksymät raitiotien ensimmäisen vaiheen yleissuunnitelman tavoitteet ovat nyt luettavissa täällä.

Tavoitteiden asettamisen lähtökohtana ovat olleet aiemmin laaditut valtakunnalliset ja alueelliset tavoitteet, Turun kaupungin päätökset sekä yleissuunnitelman tavoitteita koskeneet internet-kysely ja sidos-
ryhmille järjestetty työpaja. Tavoitteita hyödynnetään suunnittelun aikana laadittaessa suunnitelmia, valittaessa parhaita raitiotielinjauksia sekä yleissuunnitelman lopussa verrattaessa raitiotietä bussivaihtoehtoon.


2. Linjausvaihtoehdot

Linjausvaihtoehdot -vaiheessa tutkitaan alustavia linjausvaihtoehtoja sekä arvioidaan niiden vaikutuksia karkeasti, mutta monipuolisesti. Tarkoituksena on tunnistaa parhaat raitiotiereitit linjausvaihtoehdoista. Tavoitteena on tehdä syksyllä 2013 päätös tarkemmin suunniteltavista raitiotielinjauksista monipuolisen vaikutusarvion perusteella.

Tutustu raitiotien linjausvaihtoehtoihin ja niihin liittyvään alustavaan selvitystietoon (Pdf, 3Mb).

Suunnitelmat ja vaikutusarviot tarkentuvat syksyyn mennessä. Päivitetty materiaali lisätään näille internet-sivuille. 

3. Yleissuunnitelma

Tässä yleissuunnittelun viimeisessä vaiheessa suunnitellaan jatkoon valitut linjaukset tarkemmin. Raitiotien katusijoittelun lisäksi suunnitellaan raitiotien varren maankäyttöä, raitioliikenteen kytkentää linja-autoliikenteeseen ja raitioliikenteen teknisiä ratkaisuja. Monipuolisten tarkennettujen vaikutusarvioiden perusteella otetaan kantaa kannattaako raitiotie rakentaa, milloin ja missä järjestyksessä sekä siihen miten joukkoliikenteen kehittämiseen varaudutaan kaavoituksessa ja katusuunnittelussa. Raitiotien vaikutuksia verrataan objektiivisesti runkobussijärjestelmään.
Tavoitteena on tehdä kesällä 2014 yleissuunnitelman pohjalta mahdollinen päätös raitiotien ensimmäisen vaiheen rakentamisesta. Mahdollisen rakentamispäätöksen jälkeen laaditaan toteutussuunnitelmat.

Yleissuunnitelman suunnitteluaineisto lisätään internet-sivuille aineiston valmistuttua.


Turku
WSP Finland OyRamboll Oy